Logo

Publicatie Stivru balans 2017

Update 18 december 2018

De jaarrekening 2017 van de Stichting Vruchtgebruik Robinia is gepubliceerd op deze website en te vinden in het hoofdstuk "Documenten". 


Publicatie Stivru balans 2015

Update 12 oktober 2016


De jaarrekening 2015 van de Stichting Vruchtgebruik Robinia is gepubliceerd op deze website en te vinden in het hoofdstuk "Documenten".
 
 

Publicatie Stivru balans 2014

Update 28 oktober 2015


 De jaarrekening 2014 van de Stichting Vruchtgebruik Robinia is gepubliceerd op deze website en te vinden in het hoofdstuk "Documenten". 

Publicatie Stivru balans 2013

Update 16 december 2014


De Balans van de Stichting Vruchtgebruik Robinia 2013 is gepubliceerd op deze website en te vinden in het hoofdstuk "Documenten". 


 

Publicatie Stivru balans 2012

Update 18 december 2013


De Stivru balans van 31-12-2012 is gepubliceerd. De Stivru heeft circa euro 6 miljoen aan middelen beschikbaar.

 

Publicatie Stivru balans 2011

Update 30 november 2012


De Balans van de Stichting Vruchtgebruik Robinia 2011 is gepubliceerd op deze website en te vinden in het hoofdstuk "Documenten".


De voorziening onderhoud

Update 29 juni 2012


Stand van zaken van de voorziening onderhoudskosten
 
Periode: vanaf oprichting tot 2011.

De Stichting Vruchtgebruik Robinia is een stichting die geen winst beoogt en die rechten en gelden beschikbaar heeft gekregen van Groen Invest Nederland (GIN). Die gelden vloeiden ófwel weer naar GIN terug (indien en voor zover GIN zelf kosten voor onderhoud e.d. betaald had), ófwel waren bestemd om betalingen van onderhoud e.d. rechtstreeks aan derden te doen (indien en voor zover GIN niet zelf aan deze verplichtingen kon voldoen). Vanaf het moment dat zulks niet meer zinvol is, moet het resterende vermogen conform de intentie van de afspraken ten gunste van de participanten komen.

Aangezien de Stichting geen winstoogmerk heeft, wordt de hoogte van de voorziening indirect bepaald door het saldo van de bezittingen en de schulden. Een dotatie of onttrekking aan de voorziening kan veroorzaakt worden door ontvangen gelden of gedane uitgaven / gemaakte kosten, maar ook door noodzakelijke opwaarderingen of afwaarderingen van bezittingen.

De onderhoudskosten zijn in de eerste jaren erg hoog geweest. Dat is inherent aan het beheer van een jong bos. Maar, hoe langer de bomen staan, hoe minder onderhoud noodzakelijk is. Als de voorziening te hoog werd in relatie tot de totale begrote kosten van toekomstig onderhoud, werd in het verleden ook een bedrag terugbetaald aan GIN.

In onderstaande tabel, zoals opgesteld door de accountant, wordt het verloop van de voorziening in de tijd gegeven. 


Jaar      Ontvangsten/dotatie         Uitgegeven/onttrekking            Saldo einde jaar
     
1996      FL.    502.500                                      -                            FL.    502.500
1997      FL. 3.107.500                                      -                            FL. 3.610.000
1998      FL. 4.235.000                     FL. 3.462.200                          FL. 4.382.800
1999      FL. 3.794.780                     FL. 2.500.000                          FL. 5.677.580
2000      FL. 1.893.193                     FL. 1.500.000                          FL. 6.070.773 =   € 2.754.797
2001       €     555.032                      €   1.361.341                           €  1.948.488
2002       €     232.674                                       -                            €  2.181.162
2003       €     143.918                     €        40.327                            €  2.284.753
2004       €     231.558                     €      163.561                            €  2.352.750
2004       €     520.000               Overboeking NN verzekering             €  2.872.750
2005       €     104.266                     €      486.160                            €  2.490.856
2005       €     414.168               Overboeking NN verzekering             €  2.905.024
2006       €       84.609                     €        93.833                            €  2.895.800
2007       €               -                      €      827.950                            €  2.067.850
2008       €               -                      €      246.482                            €  1.821.368
2009       €     527.126                                       -                             €  2.348.494
Naamswijziging naar Voorziening Participanten  
2009       €  1.440.108               Overboeking voorz. Eurl Robinier      €  3.788.602
2010       €     389.285                                                                      €  4.177.887


Van een ontvangen uitkering van Nationale Nederlanden is in 2004 € 520.000 ten gunste van de voorziening onderhoud gebracht en in 2005 is het restantbedrag ad € 414.168 ten gunste van deze voorziening gebracht.

Gelet op de functie van de voorziening is in 2009 de naam van de voorziening veranderd van `Onderhoudsvoorziening` naar `Voorziening voor participanten`. Ook de aparte voorziening voor Eurl Robinier is in 2009 aan de onderhavige voorziening toegevoegd. De laatste jaren neemt het vermogen toe door verkoop van o.a. vruchtgebruikrechten.

De voorziening voor participanten kan, als onderdeel van de liquidatieuitkering, uitgekeerd worden aan de participanten. Daartoe zijn de bezittingen van de Stichting grotendeels verkocht. Een klein aantal bezittingen staat nog in de verkoop, daarvan is de opbrengstwaarde nog niet bekend. Het valt te verwachten dat in totaal door de Stichting een bedrag van meer dan € 6 miljoen aan de participanten zal worden uitgekeerd.


Financien en verkoop bezittingen

Update 30 januari 2012


Verkoop gronden
  Stand van zaken verkoop gronden Nederland 
De Nederlandse gronden zijn alle verkocht, er loopt nog een geschil met betrekking tot gepretendeerde hypotheekrechten op het perceel Eesergroen. 


Stand van zaken verkoop gronden buitenland
 
Frankrijk
Een groot deel van de bospercelen in Oradour en Poumailloux zijn verkocht. Er resteren nog enkele gebouwen en enkele percelen bos- en landbouwgrond. Naar verwachting worden ook deze in 2012 verkocht. 

Slowakije
De produktiehal en de bossen zijn nog te koop. De belangstelling voor deze activa is zeer gering. 


Financiële middelen
 
De voorhanden zijnde middelen van Stivru bedragen op dit moment circa € 4.570.000,-. Per heden zijn de Stivru balansen per 31 december 2009 en 2010 gepubliceerd op deze website. Zie het hoofdstuk “documenten”.


Stand van zaken

Update 16 november 2011


1.    Stand van zaken Stivru
 

De faillissementen van de diverse Groen Invest Nederland-vennootschappen werden uitgesproken in het voorjaar van 2009. De faillissementen zijn ingewikkeld onder meer omdat er veel schuldeisers (crediteuren) zijn en omdat er diverse rechtszaken worden gevoerd. Meer informatie hierover is te vinden in de faillissementsverslagen van de curator op de website www.groeninvest.nl. De afronding van de faillissementen duurt daarom relatief lang.

De Stivru heeft veelvuldig overleg met de belangenbehartigers van participanten en de curator. De Stivru zal participanten via deze website met enige regelmaat op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Nogmaals willen wij alle participanten nadrukkelijk verzoeken zich te melden bij de curator, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. Participanten die zich op korte termijn niet melden verliezen elk recht op een uitkering van de Stivru en/of de curator. Zie hierover de informatie op de homepage van deze website.  


2.    Verkoop gronden 

Waarom verkoop gronden?
 
Meerdere experts hebben geconcludeerd dat de kwaliteit van de bossen dusdanig is dat het financieel onverantwoord zou zijn nog jarenlang door gaan met de exploitatie en het beheer daarvan. Daarom én vanwege de afwikkelingsaanwijzing die de AFM aan de Stivru gegeven heeft, is in 2009 besloten de bossen te verkopen.

Stand van zaken verkoop gronden Nederland 
De verkoop van de gronden in Nederland is in handen van de curator omdat de failliete vennootschappen eigenaar van de gronden zijn. Over de verkoop voert de curator nauw overleg met de Stivru om te zorgen dat de financiële belangen van participanten maximaal worden behartigd. Stivru heeft goedkeuring gegeven aan de door de curator voorgestelde verkoopplannen. Stivru krijgt een deel van de opbrengsten van de gronden ter uitkering aan participanten.

Inmiddels zijn verkocht:
502 hectare landbouwgrond verkocht in 2009. Bruto opbrengst Stivru en curator gezamenlijk € 11.138.011 (zie: Faillissementsverslag curator december 2010).
268 hectare bosgrond, deels met subsidies, te verkopen in 2011. Bruto opbrengst Stivru en curator gezamenlijk naar verwachting circa € 5 mln.

Stand van zaken verkoop gronden buitenland
 

Frankrijk
In Frankrijk was door Groen Invest in de periode 2001-2003 circa 450 hectare Robinia bos geplant. Sinds 2008 heeft Stivru de verantwoordelijkheid voor financiering en onderhoud daarvan op zich genomen en de achterstanden hierin weggewerkt. Echter, voordat er goed kwaliteitshout verkocht kan worden moet het teeltprogramma nog 10 jaar voortduren. Pas dan zijn de eerste bomen groot genoeg om te oogsten, te verwerken en te verkopen. Deze termijn van 10 jaar strookt niet met de afwikkelingsaanwijzing van de AFM. Bovendien wordt in Frankrijk jaarlijks verlies geleden zolang nog niet kan worden verkocht. Daarom worden de Franse bossen verkocht. In Frankrijk zijn inmiddels twee bospercelen verkocht van respectievelijk 40 en 95 ha. De opbrengst van de beide percelen beliep € 460.000. De percelen Oradour en Poumailloux zijn nog te koop maar onder bod. Zie hierover eerdere berichten op deze website onder Laatste nieuws, update 6 april 2011. 

Slowakije
De zagerij in Slowakije heeft tot op heden enkel verlies geleden. Besloten is alle produktie activiteiten te staken en de machines te verkopen. De bossen zijn oud en niet als plantage ingericht. De kwaliteit van het hout uit deze bossen is matig tot slecht. Om deze redenen is, mede met het oog op de afwikkelingsaanwijzing van de AFM, besloten ook in Slowakije alles te verkopen.
De produktiehal en de bossen zijn door een makelaar in de verkoop genomen. Zie verder eerdere berichtgevingen op deze website onder Laatste nieuws, update 6 april 2011. 

Stivru verwacht dat alle buitenlandse objecten in 2012 verkocht zijn.  


3.    Afwikkelplan en uitkeringen 

Voor de afwikkeling van het faillissement werken de Stivru en curator nauw samen. De curator beheert de adressen van participanten en inventariseert de financiële rechten van participanten. Stivru heeft het voornemen zich bij die inventarisatie aan te sluiten voor haar uitkeringen aan participanten. Daarom moeten adreswijzingen altijd doorgegeven worden aan de curator.

Inmiddels zijn bij de curator circa 4.300 participaties aangemeld. Naar verwachting zal dit aantal nog toenemen. De eerste uitkering aan participanten zal waarschijnlijk plaatsvinden in de 2e helft van 2012.


Afwikkelplan en verkoop gronden

Update 6 april 2011


1. De gronden in Nederland
 

Na het faillissement van Groen Invest Nederland B.V. (hierna GIN), en het daaraan gelieerde GIN Grondexploitatie Maatschappij B.V. (hierna: GIN Grond), heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de in Nederland gelegen gronden.  Die inventarisatie leidde tot de conclusie dat Groen Invest Nederland circa 765 hectare grond in Nederland in eigendom had en circa 66 hectare in erfpacht. Op alle gronden was een recht van vruchtgebruik ten behoeve van Stivru gevestigd. De gronden in eigendom, met name gelegen in Noord Nederland, kunnen grofweg worden ingedeeld in gronden met en gronden zonder subsidieaanspraken.

Eind 2009 zijn de gronden zonder subsidieaanspraken, circa 502 hectare, verkocht. In dat proces zijn tevens de hypotheekhouders, De Leeuw – Verheij, Nationaal Groenfonds, Green Principal B.V. en Stivru, ingelost. De overwaarde van de gronden (het deel van de koopprijs dat resteerde na betaling van de hypotheekhouders) is tussen Stivru tegen afstanddoening van haar recht van vruchtgebruik en de GIN-boedels (de curator) gedeeld. 

Wat betreft de 263 hectare gronden met subsidieaanspraken – hierna: “subsidiegronden” – heeft de curator geïnventariseerd om welke gronden het gaat, welke subsidieaanspraken daaraan verbonden zijn tegen welke voorwaarden en hoe het best tot verkoop van de diverse categorieën gronden kan worden overgegaan. Daaromtrent heeft overleg plaatsgevonden met Stivru, de crediteurencommissie en de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV. Zowel de curator als Stivru zijn voornemens zo spoedig als mogelijk is de betreffende verkopen te realiseren. Ten behoeve daarvan zal Stivru haar recht van vruchtgebruik op de betreffende gronden moeten prijsgeven maar de overwaarde van de gronden komt haar dan ook gedeeltelijk toe in ruil daarvoor. De curator heeft de leiding bij de verkoopprocedure, die inmiddels gestart is (zie hieronder). Met de Stivru vindt daarover nauw overleg plaats.

Wat betreft haar rechten van vruchtgebruik op de gronden waarop de GIN-maatschappijen in het verleden rechten van erfpacht verkregen, is de stand van zaken als volgt.
Stivru heeft, na een inventarisatie van de kosten en baten van de erfpacht- en vruchtgebruiksrechten, tegen volledige kwijting afstand gedaan van haar rechten van vruchtgebruik op de diverse rechten van erfpacht die destijds aan de GIN-maatschappijen waren verleend. Daarmee is Stivru bevrijd van de voor haar als vruchtgebruiker uit die constructie voorvloeiende verplichtingen, hetgeen de beste optie voor Stivru was.

Verkoop van Nederlandse percelen

De curator heeft in samenspraak met Stivru besloten de resterende gronden in Nederland te (laten) verkopen om de opbrengst daarvan na verrekening van kosten te kunnen gebruiken voor uitkeringen aan participanten. Daarbij wordt bemiddeld door de makelaar Eelerwoude (tel: 0521-324400, fax: 0521-324401, www.eelerwoude.nl).
Verkocht worden 14 bospercelen in Noord-Nederland, varierend van circa 3 tot 64 hectare. Informatie over deze percelen is op te vragen bij de makelaar (Eelerwoude). Zie hierover ook de informatie onder "Documenten".

Verkoopprocedure percelen Nederland

Informatie met betrekking tot de diverse percelen is verkrijgbaar bij de hiervoor bedoelde makelaar.
Participanten die bij de makelaar een bod uitgebracht hebben, wordt verzocht dit kenbaar te maken via de link “Contact” op deze website onder vermelding van naam, datum, bod en perce(e)l(en) waarop een bod is uitgebracht.2. De bezittingen in Frankrijk en Slowakije

GIN heeft destijds in Frankrijk en Slowakije via lokale kleindochtervennootschappen van Stivru bosgronden gekocht en nieuwe Robinia bossen aangelegd. De gronden in Slowakije hebben de functie van reserve areaal, de gronden in Frankrijk dienden deels als reserve areaal en deels als nieuwe participatiekavels die verkocht werden. De Nederlandse vruchtgebruikconstructie kon in Frankrijk en Slowakije niet door GIN worden toegepast. Daarom werd Stivru in die landen indirect eigenaar van de aandelen in de plaatselijke vennootschappen, die op hun beurt weer eigenaar waren van diverse bosgronden.

Verkoop van bospercelen buitenland

Stivru heeft besloten de gronden in Frankrijk en Slowakije te (laten) verkopen om de opbrengst daarvan na verrekening van kosten te kunnen gebruiken voor uitkeringen aan participanten.

In Frankrijk is een perceel te Langres, groot 96 ha, inmiddels verkocht. Bij de verkoop van de resterende gronden in Frankrijk wordt bemiddeld door de makelaar European SA te Parijs (www.europeansa-online.com). Verkocht worden de navolgende percelen:
* te Oradour-Fanais: percelen bosgrond ter grootte van circa 228 ha, hierna te noemen perceel 1;
* te Poumailloux: percelen bosgrond ter grootte van circa 51 ha, hierna te noemen perceel 2;
* te Etagnac/St. Junien percelen bosgrond ter grootte van circa 38 ha, hierna te noemen perceel 3;
De vraagprijs beloopt circa € 3.800,= per hectare.

Bij de verkoop van de gronden in Slowakije wordt bemiddeld door de makelaar LX Reality sro te Lucenec (www.lxreality.sk). Verkocht wordt het navolgende perceel:
* te Kalonda, Slowakije: een bosperceel ter grootte van circa 129 ha, hierna te noemen perceel 4. De vraagprijs van dit perceel is circa € 3.650,- per hectare.

Verkoopprocedure percelen buitenland

Informatie met betrekking tot de diverse buitenlandse bospercelen is verkrijgbaar bij de hiervoor bedoelde makelaars.
Participanten kunnen schriftelijk op de betreffende gronden bieden bij de betreffende makelaar. Bieden is slechts mogelijk op de hiervoor aangeduide percelen in hun geheel, niet op gedeelten daarvan. Als het bod van een participant op (een deel van) de gronden gedaan is in de periode van 20 maart tot 23 april 2011 en hoger is dan of gelijk is aan een bieding van een niet-participant voor of in diezelfde periode gedaan op diezelfde gronden, zal verkoop plaatsvinden aan de participant.
Participanten die bij de makelaar(s) een bod uitgebracht hebben, wordt verzocht dit kenbaar te maken via de link “Contact” op deze website onder vermelding van naam, datum, bod en perce(e)l(en) waarop een bod is uitgebracht.


3. Afwikkeling van de faillissementen van de GIN-maatschappijen 

Voor de stand van zaken in de diverse faillissementen verwijzen wij naar de website van de curator: www.groeninvest.nl. De curator pleegt veelvuldig overleg, niet alleen met de crediteurencommissie waarin ook een vertegenwoordiger van Stivru zitting heeft, maar ook met het bestuur van Stivru. Waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetrokken om dubbele werkzaamheden te voorkomen en een zo hoog mogelijke opbrengst voor de crediteuren (waarvan de participanten het overgrote deel vormen) te realiseren. De diverse gronden moeten nog worden verkocht. Bovendien voert de curator nog enkele procedures. Hierdoor zal de afwikkeling nog de nodige tijd vergen.
Voortgang wordt daarbij zoveel als mogelijk nagestreefd maar de verwachting is dat de afwerking nog wel twee jaar in beslag kan nemen.

Afwikkelplan en uitkeringen 

Het antwoord op de vraag hoe hoog de uiteindelijke uitkering aan participanten zal zijn is op dit moment nog niet te geven. Dit omdat de uitkering o.a. afhankelijk is van de opbrengst uit de verkoop van de diverse onroerende zaken. De curator en Stivru streven ook op dit vlak zoveel mogelijk samenwerking na, opdat zij niet beiden dezelfde werkzaamheden verrichten. Er komt dan ook één afwikkelplan, voor zover mogelijk. De AFM heeft aangegeven geen rol voor haar te zien bij het beoordelen van een dergelijk plan. Stivru verwacht dat uiteindelijk circa 5 miljoen Euro ter verdeling over zal blijven. De uitkeringen zullen naar verwachting niet plaatsvinden voor 2012.

Voor de afwikkeling is het noodzakelijk dat Stivru en curator weten wie de participanten zijn. Daarover bestaat thans nog onvoldoende duidelijkheid omdat nog niet alle participanten zich gemeld hebben. Stivru verzoekt participanten met aanspraken op de houtopbrengst van bomen in Nederland en/of Frankrijk die zich nog niet aangemeld hebben dit als nog te doen. Dit kan door toezending van de complete naam en adresgegevens (waaronder e-mailadres) en een kopie van de participatie-akte (verleden voor een notaris) waaruit die aanspraken blijken aan de curator per email (groeninvest@abenslag.nl) of per post (per adres Aben & Slag Advocaten t.a.v. mw. Van de Vorst, Postbus 2139, 6020 AC Budel).