Logo

Veel gestelde vragen over de Stivru


1.
Wat is Stivru?
Stivru is opgezet als een waarborg voor de inleg van de participanten bij een faillissement van Groen Invest Nederland B.V. (hierna: GIN). 

2.
Waar kan ik mijn juiste adres of adreswijziging opgeven?
Stivru bedient zich, op grond van afspraken met de curator, van het adressenbestand van de curator. U wordt verzocht adreswijzigingen uitsluitend op te geven aan curator. 

3.
Krijg ik een tussen- en/of eindkap uitkering?
Helaas zult u geen uitkering uit een opbrengst van een tussenkap ontvangen omdat besloten is de gronden in Nederland, Frankrijk en Slowakije niet te (blijven) exploiteren maar te verkopen. De opbrengsten daarvan zullen na verrekening van kosten gebruikt kunnen worden voor uitkeringen aan participanten
U zult vermoedelijk slechts één uitkering ontvangen, waarvan de hoogte nog niet vaststaat, maar die ongetwijfeld niet meer zal zijn dan een klein percentage van uw oorspronkelijke inleg. 

4. Dien ik actie te ondernemen om mijn vordering vast te leggen?
U dient uw vordering in te dienen bij de curator. De indiening van uw vordering dient te gebeuren met een kopie van uw participatieovereenkomst en kopieën van verdere stukken betreffende uw vordering. De curator beoordeelt uw vordering. Stivru zal voor de erkenning van de vorderingen aanhaken bij de bevindingen van de curator.  

5. 
Vertegenwoordigt Stivru mijn belangen of moet ik als participant aansluiting zoeken bij de initiatieven van advocaten?
Stivru heeft als doel de verplichtingen jegens de participanten na te komen en af te wikkelen voor zover zij daartoe in staat is. Stivru zal niet in staat zijn die verplichtingen volledig te voldoen. Daarmee is duidelijk dat de participanten schade zullen leiden. Stivru is echter geen belangenorganisatie van participanten en zij is dus niet in staat om ook voor de individuele belangen van de participanten op te komen.  
U wordt door Stivru nadrukkelijk geadviseerd zich te informeren over de initiatieven van advocaten en desgewenst daarbij aansluiting te zoeken. Aansluiting bij die initiatieven zal vermoedelijk kosten met zich meebrengen, maar zou ook kunnen leiden tot vergoeding van (een deel van) uw schade die op andere wijze niet aan u zal worden vergoed. Daaromtrent zouden de betreffende advocaten duidelijkheid moeten kunnen verschaffen. Stivru wil geen keus maken voor een van die initiatieven en kan u daar ook niet in adviseren.

De volgende belangenorganisaties van participanten GIN zijn bij Stivru bekend:
- Stichting Beleggers GIN (www.beleggersgin.nl)
- Stichting GIN Schade (www.ginschade.info)

De Vereniging Participantenbelang GIN (VPG) is in 2013 middels een fusie opgegaan in de Stichting Beleggers GIN

6. Hoeveel geld is er precies aanwezig bij Stivru?
De vraag hoeveel geld er is, is een vraag die niet eenvoudig kan worden beantwoord. Weliswaar zijn er enkele liquide middelen, maar Stivru houdt ook deelnemingen in vennootschappen in Slowakije en Frankrijk die op hun beurt weer eigenaar zijn van diverse bospercelen. De waarde van die gronden met de daarop staande beplanting valt niet eenvoudig te bepalen, terwijl bovendien ongewis is of voor de betreffende percelen uiteindelijk ook de geschatte waarde betaald zal worden.

7. Wat is de verhouding tussen Stivru en de curator? 
 
Stivru heeft een autonome taak en heeft formeel geen band met de curator. De curator streeft echter naar optimalisatie van de opbrengst van de tot zijn boedel behorende zaken. Die opbrengst komt uiteindelijk grotendeels weer ten goede aan de participanten. Dit betekent dat Stivru en curator gelijkstrekkende belangen hebben terwijl gelet op het recht van vruchtgebruik het optimaliseren van de opbrengst uitsluitend kan plaatsvinden met instemming van beide partijen. Dat neemt niet weg dat Stivru haar eigen verantwoordelijkheid neemt en zelfstandig elke transactie beziet.  

8. Welke rol speelt de Stivru in de huidige afhandeling? 
 
Stivru heeft zelfstandige middelen en zal die zelfstandige middelen na betaling van kosten ten goede laten komen aan participanten. Stivru zal daar zich niet verdiepen in de oorzaken van het faillissement of het voeren van procedures jegens overige betrokkenen. Dat is de taak van de curator.

Stivru en Groen Invest Nederland (GIN)


1. Waaraan is de inleg van de participanten besteed nu dit bedrag goed zou zijn voor 25 jaar en nu al uitgeput is? 
 
Stivru heeft slechts in beperkte mate gelden ontvangen. Die gelden zijn besteed aan onderhoud van de bomen en overigens nog niet ten volle uitgeput.  

2. Waarom is het bestuur van Stivru destijds akkoord gegaan met onvoldoende garanties, terwijl zij daar wel verantwoordelijk voor is?  
De onderhavige constructie is destijds op deze wijze opgezet door de betrokkenen. Het is maar de vraag of er daarbij onvoldoende garanties zijn verstrekt. Stivru had een recht van hypotheek op een aantal gronden en daarnaast zouden afdrachten geregeld geschieden en zou aan Stivru rekening en verantwoording worden gedaan door GIN. Stivru heeft echter moeten constateren dat GIN verplichtingen die overeengekomen waren niet is nagekomen en dit was onder meer onderwerp van procedures tussen Stivru en GIN. Die procedures zijn evenwel achterhaald door het faillissement.

3. Hebben de bestuurders van Stivru niet onverantwoordelijk gehandeld door het vruchtgebruik weer onder te brengen bij GIN bomen?
In enkele gevallen is het zo geweest dat Stivru op haar beurt een recht van vruchtgebruik heeft verleend aan GIN Bomen. Dat heeft een situatie gecreëerd die naar het huidige bestuur aanneemt destijds niet is voorzien. Gelet evenwel op het opgemerkte omtrent de opbrengst van de bomen kan men de vraag stellen of het in gebruik geven van het recht van vruchtgebruik bij een GIN maatschappij uiteindelijk nadelig is geweest.

4. Kan de oorspronkelijke directie van GIN juridisch worden aangesproken? 
Zoals al eerder aangegeven is dit een vraag die Stivru niet aangaat. De curator heeft een procedure gestart jegens de heer Van der Heijden waarin van de laatste het tekort in het faillissement gevorderd wordt op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

5. Is er al een lijst van (voorlopige) crediteuren beschikbaar en waar kan deze gevonden worden?
 
Voor vragen omtrent GIN wordt verwezen naar de curator.  

6. Is een doorstart mogelijk?
 
Conform de eis van de AFM moet het GIN project afgewikkeld worden. Voor vragen hierover wordt verwezen naar de curator. 

7. Is het te verwachten dat hypotheekhouders een claim leggen op de opbrengsten die hoger is dan de te verwachten overwaarde? 
Inmiddels zijn de hypotheekhouders afgelost uit de opbrengst, waarna overwaarde resteerde. Die overwaarde is gedeeld tussen Stivru en curator.

8. Waarom is de overwaarde gedeeld tussen de curatoren en Stivru?
 
De boedel, en niet de participant(en), was eigenaar van de gronden en had dus recht op de waarde daarvan. Stivru had op die gronden een recht van vruchtgebruik, dat ook waarde vertegenwoordigde. Die waarde kwam aan Stivru toe. Ten behoeve van de verkoop heeft Stivru afstand gedaan van haar recht van vruchtgebruik, zodat de boedel de gronden als vrije en onbezwaarde gronden kon verkopen en daarom hebben zij de overwaarde gedeeld.